Dette skjer med Troms Kraft-aksjene

Fylkestinget i Troms har avgjort hvordan fylkeskommunens aksjer i Troms Kraft skal forvaltes videre.

Bakgrunnen for saken er den forestående sammenslåinga av Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. De to fylkeskommunene skal bli til én fra 1. januar 2020.

Fylkestinget, med 20 stemmer for og 16 stemmer mot, vedtok følgende torsdag 14. mars:

  1. Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.
  2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.
  3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.
  4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl. a. kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.

 

I forkant av saksbehandlinga var advokater fra selskapet Lund & co invitert inn i fylkestinget for å gi en orientering vedrørende aksjeporteføljen Troms Kraft AS.

×