En ny rapport viser at fiberinfrastrukturen i Trøndelag og Nord-Norge trenger ny motorvei.

De fire nordligste fylkeskommunene mener rapporten «Mulighetsstudie og kartlegging av fiberinfrastruktur i Trøndelag og Nord-Norge» er et godt utgangspunkt for en helhetlig digital strategi for Trøndelag og Nord-Norge. Og mener fiberinfrastrukturen bør inn i en langsiktig nordområdestrategi.

- Den digitale infrastrukturen er minst like viktig som veier, jernbane, flyplasser og havner for fremtidig næringsutvikling og bosetning i landsdelen vår, påpeker fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Vi ta offentlige grep

Rapporten «Mulighetsstudie og kartlegging av fiberinfrastruktur i Trøndelag og Nord-Norge» fra Analysys Mason, beskriver en rekke tiltak som bør gjennomføres. Flere av disse tiltakene forutsetter økte offentlige bevilgninger.

- Fibernett som disponeres av statlige selskaper som Bane NOR, Statnett og Vegvesenet, må bli gjort tilgjengelig i det kommersielle markedet. I tillegg må offentlig etterspørsel etter datasentertjenester samordnes. Én eller flere steder for slik samordning må legges til Nord-Norge, påpeker Geir Ove Bakken (Ap), leder for hovedutvalget av kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune.

Vil unngå digitale klasseskiller

Rapporten forteller også at det er en rekke utfordringer som må løses om vi skal legge til rette for næringsutvikling og digital innovasjon i nord.

- Skal vi unngå at det utvikles digitale klasseskiller som følge av at tilbudet er bedre i byer og tettsteder, må vi ta bevisste grep, påpeker Ingelin Noresjø (KrF), som er fylkesråd for næring i Nordland.

Flaskehalser

I vårt naboland Sverige, ligger det tre parallelle stamfibernett fra nord til sør. De nordnorske politikerne er samstemt med Trøndelag om at også Norge snarest trenger å bygge et slikt stamnett.

-Eierstrukturen er for fragmentert. Her vil det kun være grep fra nasjonale myndigheter som kan sette fart i en gjennomgående fiberutbygging, med transport-traséer gjennom hele landet. I dag har vi flere flaskehalser midt i Norge, som hindrer en eventuell utbygging av datanæringene og datalagring for det internasjonale markedet, utdyper leder for hovedutvalg Næring i Trøndelag fylkeskommune, Terje Sørvik (Ap).

Gigabitsamfunnet

Fylkesråd Ingelin Noresjø etterlyser regjeringens mål, tiltak og bevilgninger for veien til «gigabitsamfunnet». Nå vil hun ha statsråden på banen.

- Det vises i rapporten til at selv om den markedsdrevne bredbåndspolitikken frem til nå har fungert bra i Norge, blir det i årene fremover avgjørende at staten tar en mer aktiv rolle for å sikre både dekning, kapasitet og robusthet i den digitale infrastrukturen. Både for å sikre utbygging i spredtbygde strøk, men også for å styrke transportfiberinfrastrukturen til og fra landsdelen vår, samt for nye utenlandskabler til Nord-Norge, argumenterer Noresjø.

 

×