Fylkesrådet bestiller helhetlig utredning av fylkesvegtiltak.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), har presentert en rapport til fylkestinget som viser enorm verdiøkning for vegtransportene de seneste årene, hvor sjømatnæringen dominerer. Fylkeskommunen har i lys av dette gjort en bestilling til Statens vegvesen og igangsatt et arbeid sammen med næringslivet som skal være klart mars 2019. I dette arbeidet skal utpekte sjømatstrekninger i hele fylket utredes nærmere.

Målsettingen er å gi klare prioriteringsforslag for økt fremkommelighet for næringslivets transporter, økt sikkerhet og strekningsvise tiltak.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo ser det derfor som svært gledelig at Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til et arbeid for å utrede tiltak for sjømatransportene på Senja. Dette initiativet innebærer en nasjonal oppmerksomhet på fylkesvegetterslep og på utfordringene for transport av betydelige nasjonale verdier som skal raskt ut fra kysten til markedet.
 
- Stat og fylke vil sammen arbeide fram forslag til tiltak i tett dialog med næringslivsrepresentanter. Endelig rapport skal foreligge i mars 2019 og skal inneholde en plan med prioriteringsforslag med kostnadsvurderinger samt vurdering av muligheter for statlig finansiering for gjennomføring av tiltak i samråd med vegeier, forklarer fylkesråd Ivar B. Prestbakmo, og fortsetter:

- Utredningene vil samlet styrke vår helhetlige inngang til utfordringen på fylkesvegnettet. Hovedformålet vil være er å få statlige midler til å gjennomføre tiltakene på fylkesvegene våre, sier Prestbakmo.

Følgende fylkesveger i «fra kyst til markedsstrategien» omfattes: Fv 866, fv 86, Fv 855, Fv 862, Fv86, Fv 868, fv 277, fv851, fv825, fv848, fv 232, fv 243, fv 263, fv 869, fv 152 og fv 347. Listen er ikke uttømmende.

Type tiltak som skal vurderes er:

  • ulike ITS-løsninger (teknologi og digitalisering)
  • skredsikring (inkl. aktiv skredkontroll)
  • viktige flaskehalser
  • tunneler
  • bruer
  • drift/vedlikehold (herunder vinterdrift)
  • flere og lengre møteplasser
  • andre mindre vegutbedringer


Prestbakmo er tydelig på at Statens engasjement for Sjømattransportene og på Senja må følges opp med penger til fylkesvegene våre.

- Forventningene som skapes fra samferdselsdepartementet er store. Vi er glade for at vi nå kan få på plass en lenge etterlengtet statlig drahjelp og at sjømatnæringens fremkommelighet og nasjonale betydning er i ferd med å forstås av nasjonale beslutningstakere, avslutter fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.

 

 

×