Distrikts- og regionalpolitiske midler - programkategori 13.50

Distrikts- og regionalpolitiske midler - programkategori 13.50

Programkategori 13.50 har to hovedmål, ett for distriktsrettet innsats og ett for regional utvikling; kapittel 550 post 64 «Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn» og kapittel 553 post 60 «Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til kompetanse».  

Budsjettpostene er organiserte etter målene i regional - og distriktspolitikken:

  • Å videreføre hovedtrekkene i bosettingsmønsteret,
  • Å ta i bruk de menneskelige og naturgitte ressursene i hele landet for at vi skal ha en størst mulig nasjonal verdiskaping,
  • Å sikre likeverdige levekår.

Målene under programkategori 13.50 legger vekt på å gjøre omstilling for bedrifter lettere på kort sikt og å bygge evne til omstilling i bedrifter, næringsmiljø og lokalsamfunn på lang sikt.

I 2017 ble Troms fylkeskommune tildelt 109,28 mill. kroner. Årlig legges Utviklingsprogram Troms (UPT) med fordeling av 13.50  på ulike satsinger og formål fram for fylkesrådet. Næringsetaten har rådgivningsansvar, saksbehandlingsansvar og oppfølgings- og rapporteringsansvar for de regionale utviklingsmidlene ovenfor fylkesråd, kommuner, søkere og KMD.

Søknader over programkategori 13.50 behandles etter gjeldene retningslinjer og regelverk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesplan for Troms 2014 -2025, Fylkesplanens handlingsprogram, regionale planer og sektorstrategiene utgjør styringsdokumentene for Troms’ prioriteringer av midlene for inneværende planperiode. Med bakgrunn i Fylkesplanen for Troms 2014 - 2025, er det i Fylkesplanens handlingsprogram 2015– 2018 identifisert tre innsatsområder:

  • Oppfølging av nordområdepolitikken
  • Utvikling av nærings- og kompetanseklynger
  • Satsing på regionale sentra 


Fylkeskommunen finansierer ulike prosjekter over programkategori 13.50. Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:

  1. Er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har langer varighet
  2. Har fokus på utprøving, initiering og oppstart
  3. Har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål
  4. Skal lede frem til et bestemt resultat
×