Passasjerbåter

Angående potensialstudie - energieffektiv og klimavennlig passasjerbåtdrift

Det har vært behov for kystfylkene og deres kollektivtrafikkselskaper å kjenne til energiforbruk for sine hurtiggående passasjerbåter. Hurtiggående passasjerbåter bruker årlig ca. 1 % av samlet fossilt drivstofforbruk i landet, og potensialet for å redusere energiforbruket er stort. For å forstå hvilke faktorer som påvirker dette søkte man om og fikk midler fra ENOVA til å få utarbeidet en rapport som på en enkel måte skulle gi oversikt. Rapporten gir anbefalinger for hvilke krav og forventninger til energiforbruk de norske kystfylkene kan stille når passasjerbåtsamband skal lyses ut på anbud.

9 fylker har også spleiset på et regneverktøy basert på rapporten der man kan legge inn verdier for skrogtype, skrogmateriale, hastighet, lengde på overfart, om det er kjøkken, mannskapslugarer etc ombord. Regneverktøyet gir deretter et estimert energiforbruk. Både rapport og regneark er utarbeidet for de som ikke selv er eksperter på hurtiggående passasjerbåter, men som vil ha en viss forståelse av forventet energiforbruk, og om det er mulig å se på bruk av alternative drivstoff som biodiesel eller hydrogen for det aktuelle sambandet.

Troms fylkeskommune har hatt prosjektledelsen for passasjerbåtprosjektet.

Arbeidet med rapporten ble lyst ut på offentlig anbud. Det kom inn 6 tilbud. LMG Marin vant anbudet. De var sidestilt med en annen tilbyder faglig, men hadde det rimeligste tilbudet av de to best faglig kvalifiserte tilbyderne, og ble tildelt oppdraget.

Rapporten ble ferdigstilt i august 2016. Rapporten ble lagt åpen på Troms Fylkeskommune sin hjemmeside. Regnearket ble levert samtidig. Regnearket ble ikke offentlig tilgjengelig, men levert de 9 kystfylkene som hadde spleiset på det.

I november 2016 kom Oma Baatbyggeri a.s ved Gustav Oma med tilsvar på rapporten og regneverktøyet. Oma Baatbyggeri har fått Uni Research Polytec til å utarbeide en evaluering av passasjerbåtrapporten. Hovedinnvendingen mot passasjerbåtrapporten fra LMG Marin gikk på at OMA rederier mener denne favoriserer karbonsandwich som skrogmateriale for hurtiggående passasjerbåter framfor aluminium. OMA Baatbyggeri designer og bygger båter i aluminium.

Fylkeskommunene har fått utarbeidet passasjerbåtrapporten nettopp fordi man ikke er eksperter i båtbygging og ønsker å på en enkel måte å forstå konsekvensene av endringer i energiforbruk ved å endre fart, fjerne eller legge til lugarer, kjøkken, bytte ut belysning, skrogform eller skrogmateriale etc. Fylkeskommunene kan ikke kvalitetssikre rapporten, men må basere seg på kunnskapen som LMG marin har ut fra de referanser LMG har oppgitt i konkurransegrunnlaget.

Troms Fylkeskommune sendte derfor Oma Baatbyggeris kommentarer samt deres evalueringsrapport til LMG marin og ba om at LMG gjennomgikk materiellet og gjorde endringer i henhold til deres vurderinger av dette. LMG Marin gjorde endringer, blant annet i vektforholdet mellom aluminium og karbonsandwich. Den endrede rapporten ble lagt på nettet i januar 2017. Oma Baatbyggeri var ikke fornøyd med dette og forlanger rapporten trukket tilbake.

Fylkeskommunene ser seg imidlertid ikke i stand til å kvalitetssikre hverken LMG Marin sin reviderte rapport eller evalueringsrapporten bestilt fra OMA Baatbyggeri. Fylkeskommunene overlater stort sett innkjøp av hurtiggående passasjerbåter og ferger til operatørene av sambandene.

Siden fylkeskommunene ikke kommer til å benytte rapporten til innkjøp av båter, samt at alt av midler til passasjerbåtprosjektet er brukt opp, ser vi ingen grunn til å foreta en 3. parts vurdering av LMG Marin sin rapport eller rapporten OMA Baatbyggeri har fått utarbeidet. Men, for at de som ønsker skal kunne sette seg inn i både LMG Marin sin rapport og evalueringsrapporten av denne utarbeidet etter bestilling fra OMA Baatbyggeri samt OMA Baatbyggeri sitt tilsvar til LMG rapporten, legges alle disse dokumentene ut her.

 

×