Trafikksikkerhetsarbeidet i Troms fylkeskommune

Trafikkulykker påfører samfunnet store belastninger både direkte og indirekte. Årlig registreres det ca 350 skadde og drepte i trafikken i Troms, og de målbare samfunnsøkonomiske kostnadene i Troms er ca 900 millioner kroner pr. år.
I tillegg kommer som regel en rekke psykiske belastninger som ikke lar seg tallfeste. Seinvirkninger er heller ikke med i offentlig statistikk. Trafikkofre er en stor belastning på helsevesenet, og tiltak som kan redusere eller forhindre trafikkulykker, er derfor også god helsepolitikk.

Troms fylkeskommune har i samarbeid med kommunene satt i gang et 10-årig program for opprusting av gang- og sykkelvegene i Troms, med særlig fokus på barns skoleveg.I tillegg har Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) noen midler til fordeling innen kampanjer og forebygging av trafikkulykker.

"Hjem for en 50-lapp" er et tilbud om trygg transport hjem i helgene for ungdom i distriktene.

Troms fylkeskommune deler ut ryggsekker til alle førsteklassinger i fylket og sykkelhjelmer til 4.klassinger som fullfører sykkelprøven.

Sykkelhjelmer

Sykkelhjelmer som deles ut av Troms fylkeskommune

4. klassene får tilbud om sykkelhefter til bruk i teoretisk sykkelopplæring. Alle fjerdeklassinger, som gjennomfører "sykkelprøven" får sykkelhjelm.
Fylkeskommunen sender invitasjon til alle 4.klasser i fylket + Longyearbyen. Påmeldingsfristen er sist i oktober.

 Ryggsekker

Fargesterk ryggsekk som deles ut av Troms fylkeskommune

Vi deler hvert år ut skolesekker i refleksstoff til fylkets førsteklassinger på prøvedagen på høsten. Det er meningen at elevene skal bruke sekkene til og med 3. klasse. Derfor er det fra 2012 3 ulike farger som rulleres slik at det er ulik farge for hvert klassetrinn.

×