Festivaltilskudd

Retningslinjer for tilskudd til festivaler ble vedtatt i fylkesrådet 28. juni 2016. 

Før du skal søke midler til ditt arrangement er det viktig å sette seg inn i disse:

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke:

  • Festivaler som presenterer kunst –og kulturuttrykk for publikum innen en eller flere kunstarter: for eksempel musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kunsthåndverk
  • Festivaler som gjør kunst –og kulturopplevelser tilgjengelige for flest mulig
  • Festivaler som jobber for kunstnerisk fornyelse og utvikling i programprofil og innhold
  • Festivaler som formidler kunst og kultur til barn og unge
  • Festivaler som legger til rette for å fremme lokale og regionale aktører innen sine kunstuttrykk
  • Festivaler som fremmer mangfold og integrering i sitt arbeid

Hva kan støttes?

Festivaler som arrangeres med minst 2 dagers varighet, har et regionalt nedslagsfelt og mottar støtte fra sin vertskommune.

Festivaler som innfrir formålene i tilskuddsordningen.

Hvem kan søke?

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas utbytte fra tiltak eller prosjekter som mottar støtte fra denne ordningen.

Andre kriterier

Det kan søkes om treårig tilskudd. Søkere som får innvilget treårig tilskudd må fortsatt sende inn årlig søknad og rapport for å utløse tilskudd.

Det vil til enhver tid bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

Tilskuddsordningen har årlig søknadsfrist 15. desember, og søknad må være registrert levert innen kl 24:00.

Krav til søknaden

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes, søknader som kommer utenom vil ikke bli behandlet. Skjema etterspør følgende informasjon:

Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnr.
Informasjon om virksomheten; profil, målsetting og organisasjonsform
Kunstnerisk / faglig kulturell målsetting for tiltaket.
Beskrivelse av målgrupper tiltaket er rettet mot, og nedslagsfelt
Programinformasjon
Prosjektbeskrivelse av tiltak som skal gjennomføres.
Dato for når tiltakene skal gjennomføres
Eventuelle samarbeidspartnere
Detaljert budsjett og finansieringsplan. Søknadsbeløp til fylkeskommunen og vertskommune spesifiseres.
Informasjon om vedlegg

Utbetaling og rapportering

Tilsagn utbetales etterskuddsvis etter innsendt og godkjent regnskap og rapport. Tilskuddet overføres ved at mottaker sender faktura til Troms fylkeskommune, jf. tilsagnsbrev.

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskap skal signeres av to personer som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Regnskap skal være i tråd med innsendt budsjettoppsett i søknad, og gi et korrekt bilde av utgifter og inntekter i forbindelse med avvikling av arrangementet.

Rapporten skal inneholde en skriftlig redegjørelse for hvordan arrangementet ble gjennomført, med eventuelle avvik og andre kommentarer vedrørende gjennomføringen. Rapporten skal være i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

Før du går til det elektroniske søknadsskjemaet gjør vi oppmerksom på at skjemaet ikke kan lagres og jobbes videre med senere. Du bør ha all informasjon og vedlegg klart når du starter utfylling av skjemaet. 

 

×