Fag- og svenneprøve

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Oppmeldingsskjema til fag- svenneprøve får du tilsendt ved å henvende deg til Utdanningsetaten. Send e-post til: fagopplaering @tromsfylke.no. Oppgi ditt navn, lærefag  og adressen dit skjemaet  skal sendes.

Saksbehandling av oppmelding forutsetter at dokumentasjon av betalt prøveavgift ligger ved oppmeldingen.
Bestill prøveavgiftsgiro for praksiskandidater

 

Fag-/svenneprøve for praksiskandidater gjennomføres vanligvis i den bedrift eller virksomhet som du er ansatt i, men det er prøvenemnda som avgjør om foreslått prøvested er egnet. Prøven gjennomføres etter de samme prinsipper som for lærlinger og lærekandidater:

  1. planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  2. gjennomføring av et faglig arbeid
  3. vurdering av eget prøvearbeid
  4. dokumentasjon av eget arbeid

Under prøven skal kandidaten planlegge et arbeid, velge metoder, utføre, kontrollere, dokumentere arbeidet og begrunne de valg som er gjort. Mer informasjon finnes på udir.no og i  forskrift til opplæringsloven kapittel 3 del VII.

Klage ved ikke bestått fag- eller svenneprøve

Dersom du har fått "ikke bestått" på prøven, kan du rette en klage til fagopplæringskontoret i fylket. Klagefristen er 3 uker fra du mottok meldingen fra fagopplæringskontoret.

×